GQY视讯(300076)高管持股

GQY视讯

(300076)

堕胎日期 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31
交谈源 年报 中报 年报 中报 年报
董事及高管租费 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00
董事会人数 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
桩伙伴董事人数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
如此等等伙伴董事人数 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00
胸怀董事人数 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00
表面董事人数 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00
孤独董事人数 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
表面董事对董事会的鱼鳞 55.00 55.00 55.00 66.00 66.00
中西部及东部各州的县议会人数 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00
自有资本上市的公司通用薪水人数 15.00 0.00 16.00 0.00 18.00
间内薪酬租费(10000元) 504.90 540.20 512.42
前三名董事薪酬(10000元) 200.00 0.00 198.73 0.00 223.28
三位高管奖给(10000元) 220.00 0.00 220.40 0.00 192.13
高尚的报酬(10000元) 80.00 101.20 86.20
年终持某个陈旧的租费(10000股) 3738.85 3738.85 4292.73 4292.73 2711.34
年根儿持某个陈旧的租费(10000股) 7435.40 7435.40 4270.05 4200.74 4292.73
间持某个陈旧的租费(10000股) 3696.56 3696.56 -22.69 -91.99 1581.40
伙伴姓名 变化编号
(自有资本)
变化鱼鳞
(%)
平均数的廉价 变卦后陈旧的数
(数万股)
变化理性 变化日期 高管相干 处死职员的姓名 高管买卖
陈云华 -100000 0.24 12.00 2774800 竞相出高价买卖 2017-03-10 个人 陈云华 董事、高管
陈云华 -100000 0.24 12.00 2874800 竞相出高价买卖 2017-03-07 个人 陈云华 董事、高管
杨元祥 -4000000 9.43 11.38 主题买卖 2017-03-06 匹偶 郭启寅 董事、高管
郭启寅 -17000000 40.09 11.38 51014152 主题买卖 2017-03-06 个人 郭启寅 董事、高管
Qin Qin -276382 0.65 11.89 1429142 竞相出高价买卖 2017-03-06 个人 Qin Qin 董事
孙曙敏 -159716 0.38 11.80 1268744 竞相出高价买卖 2016-06-30 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -60600 0.29 19.41 714230 竞相出高价买卖 2016-05-24 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -12000 0.06 19.72 774830 竞相出高价买卖 2016-05-23 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -15000 0.07 19.07 786830 竞相出高价买卖 2016-05-13 个人 孙曙敏 监事
郭启寅 149676 0.71 27.41 34007076 竞相出高价买卖 2015-07-28 个人 郭启寅 董事、高管
郭启寅 212300 1.00 28.17 33857400 竞相出高价买卖 2015-07-23 个人 郭启寅 董事、高管
郭启寅 331100 1.56 30.18 33645100 竞相出高价买卖 2015-07-15 个人 郭启寅 董事、高管
陈云华 -100400 0.47 34.20 1582800 竞相出高价买卖 2015-05-27 个人 陈云华 董事、高管
郭志华 -1700 0.01 19.21 竞相出高价买卖 2015-05-05 兄弟姐妹 郭启寅 董事、高管
陈云华 -100000 0.47 19.00 1683200 竞相出高价买卖 2015-03-19 个人 陈云华 董事、高管
Qin Qin -57588 0.27 18.90 952762 竞相出高价买卖 2015-03-19 个人 Qin Qin 董事
袁吉尔 -2800 0.01 18.70 竞相出高价买卖 2015-03-18 家庭的 郭启寅 董事、高管
陈云华 -120000 0.57 18.08 1783200 竞相出高价买卖 2015-03-16 个人 陈云华 董事、高管
Qin Qin -260000 1.23 18.09 1010350 竞相出高价买卖 2015-03-16 个人 Qin Qin 董事
郭志华 1700 0.01 18.03 1700 竞相出高价买卖 2014-10-20 兄弟姐妹 郭启寅 董事、高管
郭启寅 -8240000 38.87 18.35 33314000 主题买卖 2014-09-25 个人 郭启寅 董事、高管
郭启寅 -8240000 38.87 18.35 33314000 主题买卖 2014-09-25 个人 郭启寅 董事、高管
杨元祥 -1760000 8.30 17.46 5312000 主题买卖 2014-09-23 个人 杨元祥 董事
陈云华 -100000 0.47 15.52 1903200 竞相出高价买卖 2014-06-17 个人 陈云华 董事、高管
陈云华 -400000 1.89 15.18 2003200 竞相出高价买卖 2014-06-10 个人 陈云华 董事、高管
Qin Qin -423450 2.00 15.21 1270350 竞相出高价买卖 2014-06-10 个人 Qin Qin 董事
孙曙敏 -30982 0.29 24.01 563887 竞相出高价买卖 2014-01-09 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -1500 0.01 23.99 594869 竞相出高价买卖 2014-01-08 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -56080 0.53 23.35 596369 竞相出高价买卖 2014-01-07 个人 孙曙敏 监事
孙曙敏 -99401 0.94 24.53 652449 竞相出高价买卖 2014-01-06 个人 孙曙敏 监事
郭启寅 -5000000 47.17 14.00 20777000 主题买卖 2013-07-18 个人 郭启寅 董事、高管
陈云华 -390000 3.68 12.32 1201600 主题买卖 2013-02-07 个人 陈云华 董事、高管
Qin Qin -282300 2.66 12.32 846900 主题买卖 2013-02-07 个人 Qin Qin 董事
戴汉荣 1700 0.02 11.38 6900 竞相出高价买卖 2012-11-12 双亲 沈俊 监事
孙曙敏 -333000 3.14 11.52 1001850 主题买卖 2012-05-30 个人 孙曙敏 董事
杜松子酒- G -350000 3.30 16.82 735000 主题买卖 2011-11-14 匹偶 陆娅 监事
杜松子酒- G -27000 0.25 17.98 1085000 竞相出高价买卖 2011-11-10 匹偶 陆娅 监事
陈云华 -250000 2.36 16.49 1591600 主题买卖 2011-11-03 个人 陈云华 董事、高管
杜松子酒- G -18000 0.17 17.20 1112000 竞相出高价买卖 2011-08-26 匹偶 陆娅 监事
杜松子酒- G -1000 0.01 16.11 1130000 竞相出高价买卖 2011-08-15 匹偶 陆娅 监事
杜松子酒- G -17000 0.16 16.57 1131000 竞相出高价买卖 2011-06-30 匹偶 陆娅 监事
Qin Qin -240000 2.26 16.20 1129200 主题买卖 2011-06-28 个人 Qin Qin 董事、高管
陈云华 -280000 2.64 16.20 1841600 主题买卖 2011-06-27 个人 陈云华 董事、高管
杜松子酒- G -3000 0.03 16.73 1148000 竞相出高价买卖 2011-06-24 匹偶 陆娅 监事
杜松子酒- G -5000 0.05 16.39 1151000 竞相出高价买卖 2011-06-23 匹偶 陆娅 监事
杜松子酒- G -2400 0.02 16.96 1156000 竞相出高价买卖 2011-06-01 匹偶 陆娅 监事
孙曙敏 -246250 2.32 13.51 1334850 主题买卖 2011-05-31 个人 孙曙敏 董事
孙曙敏 -600 0.01 19.03 1581100 竞相出高价买卖 2011-05-09 个人 孙曙敏 董事
孙曙敏 -181000 1.71 16.62 1581700 主题买卖 2011-05-05 个人 孙曙敏 董事
孙曙敏 -3000 0.03 18.56 1581700 竞相出高价买卖 2011-05-05 个人 孙曙敏 董事
孙曙敏 -14100 0.13 19.00 1765700 竞相出高价买卖 2011-05-03 个人 孙曙敏 董事
袁吉尔 1400 0.01 28.83 1400 竞相出高价买卖 2010-11-02 家庭的 郭启寅 董事、高管

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注